அஸ்ஸாலாமு அலைக்கும் Assalamu Alaikum

என் இனிய தமிழ் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு!
Dear Islamic Brothers

Here I will Post Some of Quran and Hadith e-books in PDF Format
இதில் இஸ்லாமிய புத்தகங்கள் PDF வடிவில் பதிவிறக்க கிடைக்கும்


(பதிவிறக்கியவர்கள் மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப் படுத்துங்கள்)

ஸஹீஹுல் முஸ்லிம் - தமிழ் - முதல் பாகம்

ஸஹீஹுல் முஸ்லிம் - தமிழ் - முதல் பாகம்
Sahihul Muslim Tamil Part 1 0.55 Mb only Download Here

திருக்குர்ஆன் - PJ Translation

திருக்குர்ஆன் - தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு
Al Quran Tamil Translation

---------பீ. ஜெய்னுலாபிதீன் P.J.

வெளியீடு - மூன் பப்ளிகேஷன்ஸ் - சென்னை

பதிவிறக்கவும்
Download Here

புலுஹூல் மராம்

புலுகுல் மராம் PDF File - 1 Mb பதிவிறக்க சுட்டவும்

Pulugul Maram PDF File 1 MB Download Here


திருக் குரான் - மொழிபெயர்ப்பு

திருக் குரான் - மொழிபெயர்ப்பு

தமிழில்
திருக் குரான் பதிவிறக்க சுட்டவும்
Al Quran - Tamil - Jan Trust Chennai Download Here
................................... வெளியிடு - ஜான் டிரஸ்ட் - சென்னை
ஆங்கிலத்தில் திருக் குரான்
Al Quran In English Download Here
..................................................... நன்றி - தர்ஜுமா.காம்

ஸஹீஹ் புஹாரி 7 பாகமும்


ஸஹீஹ் புஹாரி 7 பாகமும் பதிவிறக்கலாம்

7 பாகமும் பதிவிறக்க மொத்த அளவு 10.8 MB பதிவிறக்க சுட்டவும் அல்லது இங்கே
Sahihul Bukhari - Tamil - 7 Parts included 10.8 MB Download Here

தனித் தனிப் பாகங்களுக்கு

முதல் பாகம் Buhari 1 - PDF File - 1 Mb பதிவிறக்க சுட்டவும் Download ]
அல்லது இங்கே

இரண்டாம் பாகம் - Bukhari 2 PDF File 1 Mb பதிவிறக்க சுட்டவும் Download
அல்லது இங்கே
மூன்றாம் பாகம் - Bukhari 3 PDF File 1.59 Mb பதிவிறக்க சுட்டவும் Download
அல்லது இங்கே
நான்காம் பாகம் - Bukhari 4 PDF File 1.4 Mb பதிவிறக்க சுட்டவும் Download அல்லது இங்கே
ஐந்தாம் பாகம் - Bukhari 5 PDF File - 1.58 Mb பதிவிறக்க சுட்டவும் Download அல்லது இங்கே
ஆறாம் பாகம் - Bukhari 6 PDF File - 1.13 Mb பதிவிறக்க சுட்டவும் Download அல்லது இங்கே
ஏழாம் பாகம் - Bukhari 7 PDF File - 1.41 Mb பதிவிறக்க சுட்டவும் Download அல்லது இங்கே